Polityka prywatności 

https://mojprojekt.com.pl

1.  Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Paweł Małkowski, ul. Wandy 6/3, 53-320 Wrocław, NIP 895-193-06-36,

 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://remote.com.pl,

 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony,

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Jakie dane osobiste i w jakim celu są zbierane

Kontakt oraz formularz kontaktowy

 • Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego.

 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 • Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 • Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

 • Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest formularz.

 • Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

 • Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 • Dane osobowe są przechowywane na potrzeby obsługi klienta przez nieokreślony czas i nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

Faktury

Do wystawienia faktury przetwarzane są dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury na podstawie wypełnienia prawnego obowiązku wystawienia faktury. Wszystkie faktury znajdują się w dokumentacji księgowej, więc Twoje dane osobowe będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

3. Pliki cookies

 Polityka prywatności określa  korzystanie z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (przeglądarce) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystywane pliki cookies:

 • Google Analytics – te pliki cookies umożliwiają działanie funkcji Google Analytics, czyli statystyk o korzystaniu ze strony. Zapoznaj się z zasadami korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 • Facebook Pixel – te pliki cookies umożliwiają działanie funkcji statystyk i narzędzi marketingowych Facebook. Zbierane są w celu kierowania spersonalizowanych reklam na tej platformie. Zapoznaj się z zasadami korzystania z plików cookies wykorzystywanych przez Facebook: Zasady dotyczące danych

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

4. Zarządzanie plikami cookies

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

 1. Udostępnianie danych osobowych

  Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Przetwarzanie danych osobowych powierzam następującym podmiotom:

 • Nazwa Sp. z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,

 • Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,

6. Jakie masz prawa do swoich danych

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.

7. Jak chronione są Twoje dane?

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Na Stronie używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

8. Dane kontaktowe

Administratorem danych jest Paweł Małkowski.

Kontakt z administratorem danych: biuro@remote.com.pl

10.Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego